L’Avaluació d’Impacte de la Protecció de Dades (EIPD) suposa una obligació legal d’acord amb:

  • El que estableix l’art. 35 i 36 del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).
  • També constitueix la base essencial sobre el qual s’assenta un projecte d’adaptació al Reglament Europeu de Protecció de Dades. Una nova normativa europea que representa un canvi fonamental en la protecció de les dades personals dins de la UE, en augmentar els drets dels usuaris i les obligacions de les companyies.

L’Avaluació d’Impacte de la Protecció de Dades (EIPD) té una doble funció:

  • Preventiva: dirigida a la identificació dels riscos.

Es tracta d’un procés d’avaluació que s’ha de realitzar abans d’iniciar les operacions de tractament de les dades personals. Per tant, es tracta de detectar, gestionar i intentar mitigar els riscos que puguin suposar les operacions de tractament per als drets i llibertats fonamentals dels interessats.

  • Probatòria: prova de compliment

 Segons la legislació europea és una eina important per a la prova de compliment ja que no només ajuda als responsables a complir amb els requisits de RGPD sinó també permeten demostrar que han adoptat les mesures adequades per garantir el compliment del Reglament.

Si la EIPD és obligatòria i no s’executa, no s’hauran analitzat ni valorat i, en conseqüència, no s’hauran adoptat les mesures que haurien de servir per mitigar els efectes negatius que les operacions de tractament poden tenir per als drets i les llibertats de les persones.

Si es produeixen impactes negatius, això pot suposar que el responsable o, si escau, l’encarregat del tractament cometin diverses infraccions. Així mateix, és probable que s’arribin a produir danys i perjudicis materials o morals, alguns irreparables, per a les persones afectades; en qualsevol cas, la magnitud del perjudici i el tipus infractor a aplicar depenen de cada cas.

Fases del desenvolupament

  1. Anàlisi prèvia
  2. Descripció sistemàtica del tractament
  3. Gestió del risc
  4. Informe
  5. Implantació
  6. Revisió del tractament